logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.
Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o. o. w Sulnówku powstało w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308822 - postanowieniem z 7 lipca 2008 r. Od tego czasu działała jako Spółka z ograniczoną działalnością. Właścicielem Spółki jest Gmina Świecie.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go Tadeusz Werkowski - Prezes Zarządu.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącą „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” jesteśmy jedną z trzech Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Regionie 1 - Północnym.

plan gospodarki tabela

plan gospodarki mapa

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028.

 

Nasz RIPOK to trzy instalacje:
1. Składowisko odpadów (zdolność przyjęcia odpadów min 15 lat + BAT):
 - trzy kwatery składowania o łącznej powierzchni - 9,2 ha i pojemności całkowitej - 1.156.000 m3:
   I zrekultywowana – powierzchnia 2,00 ha,

   II rekultywowana - powierzchnia 2,45 ha,
   III eksploatowana od 2011 roku – powierzchnia 4,71 ha;
- zbiornik na odcieki – pojemność 1.100 m3;
- studnie odgazowujące wraz z aktywnym systemem odzysku biogazu w systemie mikrokogeneracji;
- waga samochodowa - ewidencja odpadów;
- brodzik dezynfekcyjny – myjka ciśnieniowa;
- myjnia płytowa.

2. Kompostownie:
- odpadów organicznych;
- odpadów zielonych.

3. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 30 000 Mg/rok.

Obiekty technologiczne:
- Punkt przyjmowania i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;
- Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych;
- Punkt przetwarzania odpadów budowlanych;
- Sortownia (MBP):
  Segregacja odpadów komunalnych zmieszanych;
  Segregacja odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki;
  Stabilizacja frakcji drobnej (<90 mm) odpadów zmieszanych.