Szanowni Mieszkańcy Gminy Świecie

lut 10, 2023

Przypominamy  zasady obowiązujące
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sulnówku

 1. PSZOK prowadzony jest wyłącznie dla Mieszkańców Gminy Świecie.
 2. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo zażądać od Mieszkańca dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie.
 3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady, których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstw domowych – nie są przyjmowane.
 4. PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
  wtorek: 7.30 – 17.00
  sobota: 7.30 – 12.00
 5. Dostarczający odpady dokonuje rozładunku samodzielnie, pod nadzorem pracownika Przedsiębiorstwa, który wskazuje miejsce umieszczenia poszczególnych rodzajów odpadów. Dotyczy to zarówno mieszkańców dostarczających odpady samodzielnie jak i za pośrednictwem firmy transportującej. Niniejszy warunek dotyczy również odpadów budowlanych i poremontowych.
 6. W przypadku dostarczenia odpadów selektywnie zebranych, które zostały zanieczyszczone innymi odpadami – dostarczający ma obowiązek posegregowania odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika Przedsiębiorstwa. Niewykonanie obowiązku posegregowania odpadów skutkuje odmową ich przyjęcia.
 7. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 8. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych lub przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 9. Zabrania się wstępu i przebywania poza wyznaczonym terenem PSZOK.
 10. Osobom nie wykonującym rozładunku odpadów zabrania się opuszczania pojazdu dostarczającego odpady.
 11. Do PSZOK przyjmowane są poniższe odpady komunalne dostarczone w sposób posegregowany:
  – opakowania z papieru i tektury;
  – opakowania  z tworzyw sztucznych (m.in. PET, PE, PP, PS);
  – opakowania z metali (m.in. puszki aluminiowe po napojach, puszki stalowe po konserwach);
  – opakowania ze szkła (m.in. butelki, słoiki);
  – odpady opakowaniowe wielomateriałowe (m.in. opakowania po płynnej żywności  np. tetra-paki);
  – odpady papieru i tektury nieopakowaniowe (m.in. gazety, książki, zeszyty);
  – odpady tworzyw sztucznych nieopakowaniowe (m.in. meble ogrodowe, skrzynki, wiadra, doniczki);
  – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
  – zużyte baterie i akumulatory;
  – zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
  – zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
  – termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
  – odpady niebezpieczne;
  – przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
  – odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  – meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. okna, drzwi);
  – szkło zbrojone i hartowane;
  – zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) – 8 szt. od nieruchomości na rok;
  – bioodpady;
  – popiół;
  – tekstylia i odzież;
  – odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 tonę od nieruchomości na rok;
  – części samochodowe pochodzące z drobnych napraw wykonanych we własnym zakresie (np. fotele samochodowe, reflektory, zderzaki itp.).
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć w sposób posegregowany z podziałem na:
  – tynki, tapety, glazura, gruz, płyty K-G, ceramika;
  – folia, tworzywa sztuczne;
  – styropian budowlany, wełna mineralna;
  – opakowania po materiałach budowlanych (tworzywa sztuczne i makulatura);
  – odpady poremontowe drobne;
  – drewno;
  – szkło okienne;
  – metal;
  – gabaryty (okna, drzwi, panele podłogowe i ścienne).