Zmiana przepisów dotyczących odpadów budowlanych i rozbiórkowych od 1 stycznia 2023 roku!

wrz 14, 2022

Obostrzenia w gospodarowaniu odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi
od 1 stycznia 2023 roku::

  • Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o odpadach dodatkowy rozdział 6a dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z art. 101a tego typu odpady będzie trzeba zbierać i odbierać selektywnie. Wchodzi on w życie od 01.01.2023 r. Oznacza to, że wytwarzane odpady budowlane i rozbiórkowe będą musiały być rozdzielone na co najmniej sześć frakcji, tj.: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (np. beton, cegły, ceramika).
  • Brak stosowania się do nakazu selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych  i rozbiórkowych zagrożone będzie administracyjną karą pieniężną z art. 194, tj. od 1.000 do 1.000,000 zł.
  • Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów nie będą mogły przekazywać odpadów o kodzie 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów  i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03), ale będą ten odpad musiały rozdzielać u siebie na poszczególne frakcje.
  • Powyższe zmiany spowodują brak możliwości przyjmowania do MKUOK w Sulnówku  odpadów budowlanych, w tym 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów  i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) od podmiotów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów.
  • Dostępne w MKUOK w Sulnówku moce technologiczne, magazynowe oraz obowiązujące decyzje mogą powodować ograniczenia w możliwościach przyjęcia odpadów selektywnie zbieranych, stanowiących odpady budowlane i rozbiórkowe.