Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku jest jedną z szesnastu instalacji komunalnych zlokalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim.

Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego Egbud z Bogatyni. Budowa trwała od jesieni 2013 r. do grudnia 2014 r. Uroczyste otwarcie odbyło się w czerwcu 2015 r

 

W skład MKUOK-u wchodzą:
– instalacja segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki,
– instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów,
– instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych,
– instalacja przetwarzania odpadów budowlanych,
– instalacja kompostownia odpadów zielonych.

Odpady dowożone do MKUOK po uprzedniej ocenie, zważeniu i zewidencjonowaniu, kierowane są do wyznaczonej instalacji. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady surowcowe z selektywnej zbiórki podlegają mechanicznej i ręcznej segregacji, których celem jest wydzielenie frakcji:
– surowców, które przekazywane są uprawnionym odbiorcom do recyklingu końcowego;
– podsitowej, która przeznaczona jest do przetwarzania biologicznego;
– nadsitowej, z której powstaje paliwo alternatywne (tzw. pre-RDF) posiadające wartość opałową.

Z kolei odpady dostarczane do instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz przetwarzania odpadów budowlanych podlegają sortowaniu, którego celem jest wydzielenie frakcji przeznaczonej do odzysku bądź bezpiecznego unieszkodliwienia. Odpady zielone zaś trafiające na kompostownię służą nam do produkcji „Ziemi z Sulnówka, czyli środka poprawiającego właściwości gleby, wprowadzonego do obrotu zgodnie z Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instalacja wyposażona jest w nowoczesną technologię spełniającą wymagania standardów BAT, czyli z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki. Tylko takie instalacje mają rację bytu i tylko takim można przyznać status instalacji komunalnej. Do tego należy dodać nowoczesny sprzęt mobilny – a wszystko to, by MKUOK funkcjonował jak najbardziej efektywnie.

Troska o jak najlepsze wyniki finansowe i stały rozwój technologiczny MKUOK to dla nas priorytety. Prowadzimy również edukację ekologiczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, organizując wycieczki po zakładzie, urządzając prelekcje i pokazy o tematyce ekologicznej. Wierzymy, że im lepsza edukacja w tym zakresie, tym większy pożytek dla środowiska.