Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o. o. w Sulnówku powstało w celu realizacji zadań własnych Gminy Świecie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308822 – postanowieniem z 7 lipca 2008 r. Od tego czasu działała jako Spółka z ograniczoną działalnością. Właścicielem Spółki jest Gmina Świecie.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go Tadeusz Werkowski – Prezes Zarządu.

Zgodnie z listą instalacji komunalnych znajdujących się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego sporządzoną w myśl art. 38b ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797) jesteśmy jedną z szesnastu instalacji komunalnych.

W skład naszej instalacji wchodzi:
1. Składowisko odpadów:
– trzy kwatery składowania o łącznej powierzchni – ok. 9,2 ha i wydajności 100 000 Mg/rok
I zrekultywowana – powierzchnia 2,00 ha,
II rekultywowana – powierzchnia 2,45 ha,
III eksploatowana od 2011 roku – powierzchnia 4,71 ha.
2. Kompostownia odpadów organicznych.
3. Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki.
4. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów.
5. Instalacja przetwarzania odpadów budowlanych.
6. Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych.
7. Kompostownia odpadów zielonych.
8. Punkt przyjmowania i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.
9. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).